You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.24

Kubernetes v1.24 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Hướng dẫn tương tác - Triển khai một ứng dụng


Để tương tác với Terminal, hãy sử dụng phiên bản dành cho desktop/tablet
Last modified September 09, 2020 at 8:53 AM PST: Remove Roboto reference from interactive translated pages (3fa95f0c93)