You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.24

Kubernetes v1.24 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Last modified November 27, 2019 at 10:47 AM PST: Initial containers document in Vietnamese (#17822) (d2d8e16173)